Andreas har endelig sikret seg vekstområde for landbruksverkstedet

KJØPT: Dette huset har Omli Landbruksverksted nå kjøpt av Snåsa IL. Skogen mellom huset, samt garasjene, og parkeringsplassen er hogget ned.

KJØPT: Dette huset har Omli Landbruksverksted nå kjøpt av Snåsa IL. Skogen mellom huset, samt garasjene, og parkeringsplassen er hogget ned. Foto:

Omli land­bruks­verk­sted var den enes­te by­de­ren på na­bo­tom­ta i Vio­sen. Nå kan An­dre­as Omli en­delig plan­leg­ge fram­ti­da for bedriften.

DEL

SNÅSA (Snåsningen):– Det er sinnssykt godt å få dette gjennom og kunne planlegge videre. Det har gått åtte år nå, smiler daglig leder Andreas Omli ved Omli landbruksverksted – også kalt Omlismia.

Takst

30. ap­ril ved­tok kom­mu­ne­sty­ret å sel­ge are­a­let med ga­ra­sjer og et hus i by­ga­ta ved land­bruks­verk­ste­det. Taks­ten ble satt til 420.000 kro­ner.

Som enes­te by­der la Omli Land­bruks­verk­sted inn bud på takst­ver­di­en på ga­ra­sje­ne og ut fra kvad­rat­me­ter­pri­sen i taks­ten. Han øns­ker ikke å kjøpe vei­en mel­lom Fyl­kes­vei 763 og par­ke­rings­plas­sen til Vio­sen sta­di­on.

– Vi jobber mot kommunestyrevedtaket. Nå er vi i en prosess med å dele av slik vi ønsker. Så blir det en planprosess i etterkant, tenker jeg, sier kommunalsjef Are Tomter i utviklingsenheten.

Kjøpte huset av Snåsa IL

Hu­set som Snå­sa IL eide på tom­ta kjøp­te Omli for 222.250 kro­ner. Her er oppus­sin­g al­le­re­de i gang. Nytt golv er lagt i den ene halv­de­len som før var en lei­lig­het. Her er pla­nen å blant an­net få satt opp reo­ler.

– Vi har stort be­hov for plass til de­ler og få sy­ste­ma­ti­sert dem. Det hjel­per lite å ha de­ler hvis man ikke fin­ner dem, sier Omli.

Leder Bård Vaag Landsem i Snåsa IL tror det blir en bra løsning for området i Viosen.

– Vi er mest fornøyd med at det blir gjort noe med brakkene. At det blir ordnet opp og forskjønner området. Det er vi veldig fornøyd med.

Etter Snåsa IL satte opp et lite hus ved sandvolleyballbanene i Viosen har de ikke brukt huset i Bygata i særlig grad.

– Det ble brukt til diverse friidrettsutstyr og noe fotballutstyr, men det er flyttet til det huset vi bygde for tre-fire år siden. Sånn sett er det bra noen andre får nytte av huset.

Prissettingen av huset til idrettslaget ble gjort ut fra takseringen kommunen fikk gjort av de øvrige byggene på tomta. Kvadratmeterprisen fra denne taksten ble lagt til grunn for salget.

– Så ville Omli kjøpe det for den prisen. Jeg tror begge parter er fornøyd med salget/kjøpet. Det er ikke så lett å sette verdien på slike eiendommer, det blir litt etter hva man skal ha det til, sier Vaag Landsem.

NYTT GOLV: Inne i huset Omli har kjøpt av Snåsa IL er det nå lagt nytt gulv. Planen er å innstalere reoler til delelager her.

NYTT GOLV: Inne i huset Omli har kjøpt av Snåsa IL er det nå lagt nytt gulv. Planen er å innstalere reoler til delelager her. Foto:

Øns­ker å flyt­te bygg

Sko­gen mel­lom ga­ra­sje­ne og par­ke­rin­ga til Vio­sen sta­di­on er hog­get. I før­s­te om­gang ten­ker Omli å be­hol­de de­ler av det øst­lig­ste byg­get til la­ger, mens de ga­ra­sje­ne lengst ned mot vest skal ri­ves og er­stat­tes med nye bygg. Han hå­per å kun­ne flyt­te dem inn­til par­ke­rings­plas­sen til Id­retts­laget for å ut­nyt­te plas­sen bedre, sam­ti­dig som veg­gen blir en na­tur­lig skjer­ming for verk­sted­om­rå­det.

– Hva be­tyr det for bedriften å få kjøpt det­te are­a­let?

– Vel­dig mye. Vi kjen­te på at vi måt­te trappe ned for­di vi ok­ku­per­te plass til Id­retts­laget (par­ke­rings­plas­sen red.anm.). Nå har vi plass til å fort­satt sat­se og vok­se.

Nytt mar­ked?

Fle­re veg­ger og tak er nok til at Omli også ser mu­lig­he­ten for å til­by kun­der hjelp i et nytt mar­ked han har tro på: ho­tell for plen­klip­pe­re.

– Robotklipperhotell blir sta­dig mer et tema. Vi har noen ro­bot­klip­pe­re som vi ren­gjør, tar ser­vi­ce på og lag­rer på vin­te­ren. Det blir litt som dekk­ho­tell. Det star­tet med fem styk­ker det også, nå tror jeg vi har over hund­re, sier Omli.

LANDBRUKSVERKSTED: Daglig leder Andreas Omli foran Omli landbruksverksted. Foto: Birger Ringseth

LANDBRUKSVERKSTED: Daglig leder Andreas Omli foran Omli landbruksverksted. Foto: Birger Ringseth Foto:

Lang historie

Bedriften ble startet opp i første halvdel av 1950 av Joralf Omli og Magne Brauten. Mesteparten av arbeidet på den tiden dreide seg om smijernsprodukter. Alt fra redskaper til hest og traktor, dør og porthengsler, til kiler for bruk i skiferproduksjon. Etter en periode delte de lag og fortsatte hver for seg. Omli Mek.verksted fortsatte i de samme lokalene etter som virksomheten dreide mer over til reparasjoner av traktorer og redskaper.

Stor aktivitet i skogen gjorde behovet for motorsager større. Tilgjengelighet for både salg og service var viktig for brukerne. Og i 1960 ble samarbeidet med Husqvarna opprettet. Husqvarna´s produkter er også i dag en av våre bestselgere. Etter hvert som årene har gått har vareutvalget blitt betydelig større, og dekker utstyr for hobbybrukere til landbruksmaskiner.

Verkstedsbygget som ble satt opp ca i 1955-56 er fremdeles i bruk. Traktorer og maskiner har med årene vokst seg mye større og et nytt og moderne bygg ble tatt i bruk i 2006/07.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken