Klimaplanen bygger i stedet videre på den avtalen jordbruket allerede har inngått med myndighetene, opplyser Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Klimaavtalen for jordbruket ble inngått i juni 2019.

I avtalen forplikter partene seg til å arbeide for utslippskutt og økt opptak av CO2 tilsvarende 5 millioner tonn for perioden 2021–2030. I den nye klimaplanen som ble lagt fram fredag, er det fortsatt dette målet som gjelder.

– I klimaplanen slår vi fast at klimaavtalen mellom staten og jordbruket er bærebjelken i det videre klimaarbeidet i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

I den store utredningen Klimakur 2030 kommer det fram at det største potensialet for utslippskutt i jordbruket ligger i en reduksjon i produksjonen av rødt kjøtt. Men i avtalen jordbruket har inngått med regjeringen, legges det til grunn at utslippene skal kuttes uten at det går ut over matproduksjonen.

En stor del av kuttene som ligger inne i avtalen, bokføres dessuten formelt som kutt i utslipp fra sektorer som transport og bygg, og ikke som utslipp fra jordbruk.