TRONDHEIM: I en kontrakt mellom Trondheim kommune og deres heleide aksjeselskap Trondheim Parkering AS framgår det at selskapet får leie over 800 parkeringsplasser i sentrum til redusert pris i fem år. Etter fem år dobles prisen.

NT24.no har fått tilgang til denne kontrakten mellom Trondheim kommune og Trondheim Parkering. Den er usedvanlig gunstig i oppstartsårene – og usedvanlig lang. Leiekontrakten varer fram til år 2039.

Hovedorganisasjonen Virke vil senere i august sette kommunalt eide parkeringsselskaper i konkurranse med private på dagsordenen. Det skjer under Arendalsuka.

– Jeg kan bekrefte at Virke har gitt Oslo Economics i oppdrag å lage rapport om konkurranse mellom offentlige og private aktører innen bla. kommersiell parkeringsvirksomhet. Årsaken er at Virke ønsker å sette søkelyset på offentlig/privat marked og like konkurransevilkår, bekrefter Stein Johnsen, han er direktør og advokat i Virke Service.

Rapporten går også inn i forholdene i Trondheim kommune.

– Virke har arrangement om dette under Arendalsuka og ovennevnte rapport vil bli presentert der, sier han.

Rabatt i fem år

Av kontrakten mellom Trondheim kommune og Trondheim Parkering AS framgår det at årsleien de fem første årene utgjør 3,6 millioner kroner eks. moms. Etter fem øker leien til sju millioner kroner, eks. moms og fratrukket vedlikeholdskostnader. Prisene er regnet ut med utgangspunkt i et belegg på 80 prosent.

De største parkeringsanleggene som ligger inne i denne leieavtalen er Finalebanen parkeringshus med 246 parkeringsplasser, Ila Garasje med 100 parkeringsplasser, St. Olavs parkeringshus med 240 plasser og Øya parkeringshus med i underkant av 100 plasser.

Til sammen omfatter denne leieavtalen 819 parkeringsplasser. Avtalen er undertegnet Stian Thorgaard fra Trondheim Parkering og Siri Amundsen Rasmussen fra Eierskapenheten i Trondheim kommune den 1. februar 2021.

– Markedsmessige vilkår

Trondheim kommune mener imidlertid at avtalen er i tråd med markedet og at parkeringsselskapet deres har fått billigere husleie på grunn av behov for vedlikehold.

– Leieavtalen mellom Trondheim kommune og Trondheim Parkering AS er inngått på markedsmessige vilkår. De første 5 årene ligger det til grunn at Trondheim parkering skal utbedre et vesentlig vedlikeholdsetterslep på parkeringshusene. Dette gjelder både bygningsmessig vedlikehold og teknisk infrastruktur. Dette er hensyntatt i leieprisen, svarer Frank Grønås, avdelingsleder ved Eierskapsenheten.

Han mener denne avtalen ikke krever anbud.

– Det gjelder ikke krav om anbudsutlysning for avtaler om erverv eller leie av allerede oppført fast eiendom, opplyser Grønås og viser til reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser § 2–4 (1) bokstav a.

Konkurrentene er kritiske

Det kommunale selskapet tjener grovt på parkeringsplasser i Trondheim: Konkurrentene reagerer

Tidligere har administrerende direktør Leif Nymoen i selskapet Onepark uttalt til NT24.no at de oppfatter Trondheim som et vanskelig marked å få innpass i.

– Vi har kun et anlegg i Trondheim, og det er eid av våre eiere. Markedet i Trondheim er til stor del drevet av Trondheim Parkering, og til dels Apcoa. Vi har utfordringer med å «komme inn» på markedet i Trondheim. Dette er Norges fjerde største by og normalt sett skulle vi hatt flere avtaler i Trondheim, uttalte Nymoen.

Men heller ikke Apcoa Parkering Norway AS oppfatter Trondheim som en by med reell konkurranse.

– Det er ingen tvil om at konkurransen i Trondheim er mindre enn i andre byer, grunnet Trondheim Parkerings høye markedsandel, sier Rune Feltman, managing director i Apcoa Paring Norway til NT24.no.

Lager rapport om forholdene

Onsdag 17. august under Arendalsuken skal temaet på dagsordenen. Da satt på agenda av organisasjonen Virke under tittelen: SETTER VI KROKFOT FOR PRIVATE JOBBSKAPERE?

Hovedorganisasjonen Virke jobber for å etablere klare konkurranseregler for kommunalt eide parkeringsselskaper organisert som AS for anbudskonkurranser i privat og offentlig sammenheng.

I panelet under debatten sitter også Rune Feltman i parkeringsselskapet Apcoa.

Oslo Economics skal i forkant av debatten utarbeide en rapport om konkurransen mellom offentlig eide aksjeselskaper og private aktører på oppdrag fra Virke.

Analyseselskapet har i den forbindelse også bedt om innsyn i de avtaler Trondheim Parkering har med Trondheim kommune.

Arne Rogde Gramstad, Senior manager, Oslo Economics, bekrefter at Trondheim Parkering AS er et av de selskapene som omtales i rapporten.

– Men jeg kan ikke si noe mer før rapporten er ferdigstilt, sier Gramstad til NT24.no.

Har Trondheim parkering en gunstig leieavtale for de kommunale parkeringsområder de leier av kommunen?

– Avtalen med Trondheim kommune om leie av P-Hus er inngått på normale, kommersielle forhold, og tar utgangspunkt i leieprisene vi betaler til andre, private aktører i Trondheim, svarer daglig leder i Trondheim Parkering, Stian Thorgaard.

Kommunen vil inn i flere bransjer

I en artikkel i NT24.no torsdag bekreftet Thorgaard at de selv bestemmer hva de skal ta i avgift på de parkeringshusene de leier av Trondheim kommune.

Han uttalte også at det kommunalt eide parkeringsselskapet nå ser etter flere måter å profittere på parkeringsplassene.

– Bildelingstjenester, bilhold som vask, EU-kontroll, dekkskifte og ladning. Vi tilbyr i dag flere og flere ladepunkter, og tilgjengeliggjør parkeringsplasser for bildelingstjenster etter hvert som det behovet vokser. Samtidig utvikler vi tjenester for vask og vedlikehold av kjøretøy, som for øyeblikket ikke er tilgjengelig for allmennheten, men kanskje kommer etter hvert, opplyste Thorgaard til NT24.no.

Han nevnte også vaktmestertjenester til for eksempel borettslag som en tjeneste det kommunale selskapet kunne tilby borettslag.

Fakta om Trondheim Parkering AS

I 2018 vedtok bystyret i Trondheim kommune å omorganisere sitt kommunale parkeringsforetak og skille ut det som regnes som økonomisk virksomhet i et eget aksjeselskap. Trondheim parkering As overtok 1. mai 2019 de kommersielle kontraktene gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Trondheim parkering AS konkurrerer og leverer kommersielle parkeringstjenester i hele landet, men med hovedvekt på Midt-Norge og med hovedtyngden i Trondheim.

  • Fratrukket kostnadene endte Trondheim Parkering AS med et overskudd på 10,4 millioner kroner. Seks millioner kroner er avsatt til utbytte til Trondheim kommune.
  • Utgiftene til Trondheim parkering er i hovedsak knyttet til leie av parkeringsarealer og parkeringshus.
  • Kommunen som eier har et krav til utbyttenivå som ligger på minst 70 prosent av gjennomsnittlig årsresultat etter skatt de siste tre år.

Styret består av:

Ingvill Kvernmo - styreleder

Ole Petter Bjørnseth - nestleder

Styremedlemmene er Linn Hege Aune, Marie J Lauvås, Tom Christian Lindvåg.

Honoraret til styret følger Trondheim kommunes retningslinjer med 76.700 kroner til styreleder, 54.800 kroner til nestleder og 44.000 kroner til hvert av styremedlemmene.

Selskapet hadde 25 ansatte i 2021.

I parkeringsbransjen er det slik at det kun kommunen kan utføre parkeringsvirksomheten ved offentlig gateparkering. Men der hvor kommunen eier parkeringshus eller andre type parkeringsarealer håndheves disse av det kommersielle aksjeselskapet i noen kommuner. Blant annet Trondheim.

Modellen er lik også i Bergen og i Tromsø. Disse kommunalt eide selskapene er ute og konkurrerer mot både private oppdrag og offentlige anbud. Noen av dem opererer over hele landet.