Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse (grønt lys), eller om de får sin produksjonskapasitet redusert (rødt lys). Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Grønt i sør

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn.

For produksjonsområde 6, som omfatter Nordmøre og Sør-Trøndelag, åpnes det for videre vekst. I Nord-Trøndelag og Bindal (produksjonsområde 7), stanses produksjonsveksten.

Til sammen åtte grønne områder får øke produksjonen med inntil seks prosent. I de røde områdene må produksjonen reduseres med seks prosent, men det ikke gjøres endringer i produksjonskapasiteten i gule områder.

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Veksten i grønne områder blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon. I 2020 betalte oppdrettere på Trøndelagskysten hele 2,2 milliarder kroner for å sikre seg sin andel av veksten.

Reduksjon på Vestlandet

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sier Skjæran.