Langvarige overskridelser:

Mattilsynet varsler om redusert lakseproduksjon i Flatanger

Mattilsynet har sendt ut varsel til et oppdrettsanlegg i Flatanger og to på Sunnmøre om at de vurderer å vedta redusert produksjon i to år ved anleggene.

VARSLER TILTAK: Mattilsynet vil gå drastisk til verks for å få bukt med luseproblemene i Flatanger. ILLUSTRASJON: Kystverket 

Nyheter

FLATANGER: Bakgrunnen for varslene er ifølge Mattilsynet langvarige luseoverskridelser ved lokalitetene.

Varselet for Flatanger gjelder for lokaliteten Makrellskjæret, som driftes av oppdrettsgiganten Salmar Farming AS. Mattilsynet har i tillegg sendt ut varsel for lokalitetene Rønstad i Volda og Voldnes i Herøy, som begge driftes av Mowi.

Reduksjon i to år

Høsten 2019 opplevde Salmar og flere andre oppdrettere i området et svært høyt lusepress. Problemene førte til slutt til at Salmar ga opp avlusing og i stedet slaktet ut all fisk ved lokaliteten.


FAKTA: Hvor mye lakselus kan det være i oppdrettsanleggene?

Det skal til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i anlegget. Oppdretterne er ansvarlig for å sikre at mengden lakselus ikke er over grensen. Klarer de ikke det med tiltak må de slakte ut fisken.

Mattilsynet kan gi tillatelse til en høyere lakselusgrense for stamfisk det siste halve året fisken står i sjøen. Mattilsynet kan også fastsette egne grenser for lakselus i soner.

Oppdrettere er pålagt å telle og rapportere til Mattilsynet antall lakselus pr fisk, eventuell behandling og sjøtemperatur hver uke når sjøtemperaturen er fire grader eller mer – og hver fjortende dag når sjøtemperaturen er under fire grader.

Kilde: Barentswatch


Perioden med redusert produksjon vil gjelde i minimum to år og dekker den neste produksjonssyklusen ved lokaliteten. Målet med virkemiddelet er å få oppdretterne til å tilpasse drifta til smittepress, forebyggende tiltak og kapasitet for behandling og slakting. Oppdrettere som får midlertidig redusert produksjon kan øke den igjen når de har vist at de har kontroll og klarer å holde seg under lakselusgrensa.

– Beklager

Selskapene som har mottatt varslene har uttalerett før vedtak i saken blir fattet.

– SalMar beklager at de ikke har klart å holde lusenivået på et akseptabelt nivå i Flatanger høsten 2019. SalMar ønsker å understreke at det til tross for dette er gjort en meget god jobb fra de ansatte for å ivareta fiskevelferden, og for å holde lusenivået nede. Vi opplevde i perioden et uvanlig høyt lusepress, og valgte derfor å slakte ut lokaliteten fremfor å fortsette behandlingen, uttaler Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i Salmar, til iLaks.