Hellesø om vindkraft-timeout: – Fornuftig

Nærøysund-ordfører Amund Hellesø mener Stortingets gjennomgang av vindkraftkonsesjoner er et resultat av sterke signaler fra distriktene.

KLOKT: Amund Hellesø støtter SVs forslag om at regjeringen bør gå gjennom gitte vindkraftkonsesjoner på nytt.  Foto: Bastian Øien Alstad

Nyheter

NÆRØYSUND: Planlagte vindkraftutbygginger har flere steder i landet skapt et uforsonlig konfliktnivå. I Trøndelag har gitte konsesjoner i Flatanger, Nærøysund og Frøya skapt dyp splid mellom lokale aksjonister, politikere og utbyggere.

Nå har SV bedt Stortinget om å sette en fot i bakken. I et representantforslag fra SV-leder Audun Lysbakken, Arne Nævra og Lars Haltbrekken fikk de torsdag med seg stortingsflertallet på å hastebehandle forslaget om en ny gjennomgang av vindkraftkonsesjoner som er gitt, men ikke påbegynt.


Flertall for hastebehandling av SVs vindkraftforslag

SV får hastebehandling av sine to forslag om rask gjennomgang av gitte vindkraftkonsesjoner og stans av utbygging der konsesjon kan være gitt på feil grunnlag.

NHO: Tilbaketrekning av vindkraftkonsesjoner vil sende dårlige signaler til investorer

NHO advarer mot SVs forslag om stans av gitte vindkraftkonsesjoner og sier tilbaketrekning av konsesjoner kan sende et dårlig signal til investorer.


Stortinget behandler saken senere i dag.


FAKTA: Dette er SVs forslag om ny vindkraft-gjennomgang
 • 1: Stortinget ber regjeringen raskt gå gjennom vindkraftkonsesjonene som er gitt, men enda ikke påbegynt, for å finne ut om noen av disse er gitt på feil grunnlag. Det kan være at det i ettertid er avdekket mangler i utredningene eller at det har kommet ny og viktig kunnskap om naturen i området.
 • 2: Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av alle vindkraftprosjekt der konsesjon kan være gitt på feil eller mangelfullt grunnlag.

Må ta signalene på alvor

Nærøysund-ordfører Amund Hellesø mener at det vil være fornuftig med en ny gjennomgang av vindkraftkonsesjonene.

– Ja, det mener jeg vil være en klok beslutning. Det er viktig at landets øverste politiske organ tar signalene fra distriktene som berøres av vindkraftutbygging på alvor, sier Hellesø.

Han understreker samtidig at dette ikke er en ny debatt om de prinsipielle sidene ved landbasert vindkraftutbygging.

– Samtidig er det slik at regelverket kan ha vært praktisert ulikt i forskjellige prosjekter, mener Hellesø.

– Vil en ny gjennomgang bidra til å dempe konfliktnivået?

– Prosjektene må ha legitimitet. Fra vindkraftkommunenes side er jo en slik avklaring fra sentrale myndigheters side noe som har vært etterspurt lenge, og jeg håper at demokratiet sikrer en ny gjennomgang, sier Hellesø.


– Konsekvensanalysen til NTE er foreldet, og framstår i dag så elendig at den knapt tåler dagslys

Nærøysund-politikeren Kjartan Tørum (SV) mener mye er forandret siden han selv var med å vedtok vindkraftutbygging av Ytre Vikna 2-feltet i 2003. Han mener NTE framstår som vindkraftbaroner som kun er ute etter å mele sin egen kake.

Marita (42) får Namdalens største vindkraftverk utafor døra – vurderer å flytte

NTE har nå konkrete planer om minst 42 nye vindturbiner i Ytre Vikna innen 2024. Om det blir en realitet, ser ikke Marita Kristel Buschman Wahl noen annen utveg en å flytte fra stedet.


– Vil få konsekvenser

Forslagsstiller og SV-representant Lars Haltbrekken har tidligere uttalt til NA at en ny gjennomgang vil få konsekvenser for flere av prosjektene i Namdalen:

– I flere av sakene har det i ettertid kommet ny kunnskap om konsekvensene for naturen. Alle tillatelser som er gitt på feil eller mangelfullt grunnlag må stanses. Regjeringa må sette i gang dette arbeidet raskt, det haster. Dette forslaget får konsekvenser for Innvordfjellet og Ytre Vikna 2, uttalte Lars Haltbrekken til avisa 12. juni.


Ber regjeringa undersøke vindkraftkonsesjoner – fremmer forslag på Stortinget

– Dette forslaget får konsekvenser for Innvordfjellet og Ytre Vikna 2

SV vil ha full gransking av vindkraft-planene på Innvordfjellet og Ytre Vikna 2. Årsaken er at de mener konsesjonen kan være gitt på feil eller mangelfullt grunnlag.


Varsler innstramming for nye konsesjoner

Fredag la regjeringen fram sin nye stortingsmelding for vindkraft på land. I meldingen foreslår olje- og energiminister Tina Bru flere innstramminger i behandlingen av framtidige vindkraftkonsesjoner. I tillegg skal den lokale og regionale forankringen styrkes.

– Vi trenger en avklart og oppdatert vindkraftpolitikk som gir alle involverte forutsigbare rammer. Etter en grundig gjennomgang av dagens konsesjonsbehandling, med innspill fra ulike aktører, foreslår vi en historisk innstramming med flere tiltak og forbedringer av dagens praksis, uttaler Bru på regjeringens nettsider.

Dette er blant de viktigste innstrammingene regjeringen går inn for:

 • Bedre lokal og regional forankring.
 • Egen regionvis behandling.
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister.
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk.
 • Bedre koordinering av produksjon og nett.
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta.
 • Bedre konsekvensutredninger.
 • Sterkere vekt på miljø f.eks. om terrenginngrep.
 • Krav om makshøyde på turbiner.
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene.
 • Bedre involvering av reindriften.
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift.
 • Tydeligere vilkår om nedlegging.
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging.
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag, bedre samarbeid mellom statlige etater.
 • Bedre informasjon til alle involverte.
 • Vurdere lokal kompensasjon.