Grong kommune fikk medhold i ekspropriasjonssak i tingretten

Ville utvide næringspark - grunneier nektet å selge

Over flere år og gjennom flere runder har det vært et ønske fra Grong kommune om å overta et jordstykke tilknyttet Grong næringspark. Nå har tingretten gitt kommunen medhold i ekspropriasjonssak.

NØDVENDIG: Kommunalsjef Stig Moum og kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg er glade for at tingretten har bekreftet at kommunen har gjort alt etter boka i ekspropriasjonssaken ved Grong næringspark der det nylig har falt dom. 

Nyheter

BERGSMO: – Det har vært drevet næringsvirksomhet i det som vi nå kaller Grong næringspark siden på 1970-tallet. Siden den gang har parken vokst i størrelse og betydning, forteller kommunalsjef Stig Moum.

Under arbeidet med kommuneplan i som ble vedtatt i 2014 ble det lagt inn ytterligere utvidelser. Blant annet det arealet som nå har vært gjenstand for sak i tingretten.

NÆRINGSPARKEN: Det området som nå har vært gjenstand for behandling i tingretten er det området ned og til høyre på dette kartet. 

– Vi har vært flere runder i kontakt med eierne for å få kjøpe arealet, men det har ikke lyktes oss å komme fram til en avtale, sier Moum.

Ekspropriasjon

Etter hvert har arealbehovene til aktørene som i dag holder til i næringsparken vokst, og til slutt gikk Grong kommune til ekspropriasjon av et areal på 10 dekar.

– Eierne klaget på dette vedtaket til Fylkesmannen, og det kan man forstå. De har sine fritidsboliger tett opp mot det arealet som kommunen ønsker skal bli en del av næringsparken. Men samtidig har kommunen behov for mer areal til næringsformål. Skal vi ha ei utvikling i kommunen, må det ligge areal klart for bygging til enhver tid, sier Moum.

En næringsaktør vil ikke vente i to år mens kommunen går gjennom en prosess for å utvikle nytt areal.

– Da forsvinner de til en annen kommune. Vi har nå åtte bedrifter etablert på området, og til sammen snakker vi om mellom 60 og 70 arbeidsplasser. Når flere av disse bedriftene forteller oss at de vil ha behov for mer areal, så må sørge for at det arealet ligger tilgjengelig, sier Moum.

Vanskelig sak

– Vi skjønner at dette er er en vanskelig sak for vår motpart, og vi har forståelse for at de har valgt å gå rettens veg med den. Siden denne type saker er vanskelige er vi glade for at både Fylkesmannen og nå etter hvert tingretten sier at Grong kommune har opptrådt rett i i sin saksbehandling, sier kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg.

Tingretten har også fastsatt kompensasjon for arealet.

– De har satt en pris på 30 kroner per kvadratmeter og de har i tillegg lagt på en ulempeserstatning på 500.000 kroner, sier Moum.

Det vil si at grunneier Margot Hovik Berg vil få til sammen 800.000 kroner for de ti målene med innmark.

– Det ligger noenlunde i den gata som vi kunne tenke oss å betale, sier Moum.

Kommunen har tilbudt Berg 21 kroner per kvadratmeter – eller omkring 220.000 kroner. Under rettsaken ble det hevdet fra et vite at eiendommen hadde en verdi på 2-2,5 millioner kroner.

I tillegg er Grong kommune dømt til å dekke Berg sine saksomkostninger på nesten 240.000 kroner.

Kan ankes

Saken er forkynt for alle parter, men den er ennå ikke rettskraftig.

– Jeg skal nå sette meg ned sammen med min klient for å gå nøye gjennom saken, og vi skal diskutere vegen videre. Så langt har vi bare registrert at dom er avsagt, sier advokat Knut G. Fallrø.

Han regner med at det vil skje innen ganske kort tid.