Forsker mener kommunens vekstmål er urealistisk høyt

Innen 2025 har Indre Fosen kommune et mål om 450 nye innbyggere i sitt prosjekt for næringskraft og bolyst.

IKKE REALISTISK: Målet om befolkningsveksten i Indre Fosen er urealistisk høyt. Det er lite sannsynlig at kommunen klarer å nå målet, mener Telemarksforskning. Her fra Verrabotn, som ble del av Indre Fosen da kommunen ble opprettet. FOTO: STEINAR JOHANSEN  Foto: Steinar Johansen

Nyheter

INDRE FOSEN: I 2018 bestemte formannskapet i Indre Fosen kommune at tre grupper skulle se på utviklingsområder for den nye kommunen. En av disse gruppene var gruppen for næringskraft og bolyst.

Gruppen foreslår en toåring handlingsplan med en rekke tiltak for å nå et mål om 10.500 innbyggere innen utgangen av 2025. Per i dag har kommunen 10.085 innbyggere.

Urealistisk høyt

Telemarksforskning fikk deretter i oppgave å se på prosjektplanen gruppen la fram. Seniorforsker Knut Vareide i Telemarksforskning er klar i sin tale.

– Målet om befolkningsveksten er urealistisk høyt. Det er lite sannsynlig at kommunen klarer å nå målet. Med lavere vekstkurver i hele landet er det ikke bare Indre Fosen som vil slite med dette. Men jeg vil si at det er ikke så lurt for kommunen å ha et vekstmål som nærmest er umulig, sier Knut Vareide til Trønder-Avisa.

VAKRE TALL: Knut Vareide fra Telemarksforsking-Bø la fram vakre tall i sin næringsanalyse av Innherred i Inderøy i går. 

Hovedmålene er at Indre Fosen skal være en ettertraktet nærings- og bostedskommune. For å oppnå dette ønsker kommunen å satse på attraktivt nærings- og arbeidsliv, tiltrekkende kommunesenter og en livskraftig befolkning.

En regional analyse for Indre Fosen viser at fra 2018 hadde det mest optimistiske scenariet vært en vekst opp til 10.547 innbyggere i 2040. Dermed må kommunen få til en raskere vekst enn dagens prognoser om de skal lykkes.

– Det er veldig ambisiøst, men dette er noe man finner i mange kommuner. Det er ikke uvanlig at kommunene er optimistiske når de setter vekstmål. Jeg har gått gjennom mange kommuneplaner, og det er ofte jeg ser optimistiske veksttall, legger Vareide til.

Heldig om vekst

I Telemarksforsknings analyse står det «Disse (oppdaterte framskrivninger av befolkningstall, som kommer i 2020, red. anm.) vil etter all sannsynlighet vise lavere vekstkurver for hele landet og også for Indre Fosen. Det vil være utfordrende for Indre Fosen å ha vekst i folketallet i det hele tatt».

– Indre Fosen har i utgangspunktet fødselsunderskudd. Det vil si at de er avhengig av en del tilflytting for å øke antallet innbyggere. Med dagens lave innvandringstall, og at det forventes å være lavt framover, må de finne andre måter for å øke innbyggertallet. Nå som tilskuddet fra innvandring har minket og flere kommuner har fødselsunderskudd, vil flere kommuner få nedgang i folketallet, sier Vareide.

– De kommunene som ligger mest sentralt har større sjanse for vekst. Jo lengre ut i distriktet man ligger, jo vanskeligere er det. Indre Fosen må gjøre en god jobb bare for å stå stille, og de er heldige om de har vekst i folketallet i det hele tatt, legger han til.

Arbeidsplasser og bokvalitet

– Det er to ting som er sentrale for å øke veksten. Kommunen må sørge for arbeidsplasser, hovedsaklig blir dette fra næringslivet, og den andre faktoren er at kommunen må gjøre seg attraktiv å flytte til. Bokvalitet er sammensatt og består av mange ting, blant annet kvalitet på tjenester, tilbud og bolig for å nevne noen. Det er mange kommuner i landet som vil ha nedgang i vekst, mange kommuner vil da konkurrere om samme folk, derfor vil det lønne seg å finne på noe ingen andre gjør, dersom alle kommunene som ønsker vekst gjør det samme vil de få liten effekt av arbeidet, sier Vareide.

I rapporten til Telemarksforskning skriver de følgende:

«Tiltakene må få en konkret plan, finansieres og gjennomføres. Det vil være et gigantisk arbeid å få realisert alle tiltakene på en god måte... Dette er tenkt som en stor dugnad der mange, helst alle, aktører i lokalsamfunnet skal delta. I forprosjektrapporten er ikke organisering, videre prosess og finansiering av hovedprosjektet omtalt. Etter vårt syn er dette kanskje det viktigste elementet i hovedprosjektet».

Håper på fastlandsforbindelse

Prosjektleder i Indre Fosen kommune, Sissel Grimsrud, sier at det ikke er noe kontroversielt med analysen til Vareide.

– Vi ønsket oss Knut og Telemarksforsknings vurdering av prosjektet. Foreløpig er dette kun et forprosjektet, og dermed er analysen god å ha når hovedprosjektet formes i høst. At forprosjektet har som mål at kommunen skal få 450 nye innbyggere innen 2025, kan bli tonet litt ned. Det er vanskelig å si noe om hvor mange hundre innbyggere man forventer å få, men vi jobber med å øke veksten, sier Grimsrud til Trønder-Avisa.

Hun forteller videre at kommunen håper med tid og stundet at de får fastlandsforbindelse.

– I et notat fra Møreforskning i 2018, ble konsekvensene av fastlandsforbindelser/bruer for befolkningen vurdert. Det kan gi en befolkningsvekst på inntil 15-30 % etter 15 år, legger Grimsrud til.

Høringsfristen for innspill til arbeidet videre gikk ut 30. juni. Prosjektet skal opp til videre politisk behandling etter sommeren.

– Nå starter arbeidet med å oppsummere alle innspill, derav analysen, og samle til et arbeidsmøte. Vi har vært i dialog med både Vareide og distriktsenteret, slik at vi sitter med informasjons om hvordan vi skal organisere og gå videre med det hele. Målet vårt er øke befolkningsveksten, hva det endelige tallet ender på er mer usikkert, avslutter Grimsrud.