HITRA/ORKLAND/KRISTIANSUND: Per i dag er sykdommen påvist på to nabolokaliteter i Trøndelag (Hitra og Orkland kommuner) og en lokalitet ved utløpet av Tingvollfjorden i Kristiansund kommune, opplyser Veterinærinstituttet. I tillegg er det mistanke om BKD på en fjerde lokalitet i Aure kommune, lokalisert i ytre deler av Vinjefjorden.

De fire lokalitetene har alle laks i sjø og tilhører samme oppdrettsselskap.

BKD er en alvorlig smittsom og meldepliktig sykdom hos både vill og oppdrettet laksefisk.

– Veterinærinstituttet anser situasjonen som alvorlig både for oppdrettsfisk og villfisk i området. For elveeierlag, kultiveringsanlegg og fiskere i området er det viktig å ta den nye sykdomssituasjonen i betraktning ved å sikre gode biosikkerhetsrutiner, uttaler Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet, i en pressemelding.

Testing og sporing

I regi av Mattilsynet gjennomføres det nå prøvetaking, laboratorieundersøkelser og sporing for å avdekke smittekilde og -spredning. Det er mistanke om smittespredning fra lokaliteten i Hitra i Trøndelag til lokalitetene på Nordmøre via bruk av samme brønnbåt til henholdsvis slaktefisk og avlusing med ferskvann i november/desember 2022. Dette til tross for godkjent og attestert desinfeksjon.

Bakterien er ifølge Veterinærinstituttet sentvoksende av natur, og det kan gå lang tid fra fisk er smittet til de viser kliniske tegn. Dette gjør situasjonen uoversiktlig siden smitte allerede kan ha spredd seg til nye anlegg gjennom delt utstyr, flytting av fisk eller via vannstrømmer.

Ukjent smittekilde

Den primære smittekilden er foreløpig ukjent. I Norge regnes ofte vill laksefisk som det viktigste smittereservoaret for bakterien Renibacterium salmoninarum som gir bakteriell nyresyke.

I oppdrettsnæringa påvises BKD kun sporadisk, med fra null til tre tilfeller i året. Enkelte BKD-utbrudd i oppdrettsanlegg i Nord-Norge har vært knyttet til smolt importert fra Island. De siste par årene har underdekning av lakserogn i Norge resultert i import av rogn. Det er viktig å avdekke om slike importer har resultert i ny introduksjon av R. salmoninarum.

Uvanlig smittesituasjon

– Det har aldri vært en tilsvarende smittesituasjon for denne sykdommen i Norge. Dette gjelder både antall smittede lokaliteter, de omfattende endringene i rutiner knyttet til avlusing, og ikke minst på grunn av en betydelig høyere biomasse av potensielt smittet oppdrettsfisk i sjø. Risikoen for spredning også til vill laksefisk skal derfor ikke undervurderes, sier Åse Helen Garseth, fagansvarlig for villfiskehelse i veterinærinstituttet.