(Trønderdebatt)

Vi er forpliktet til å kutte klimagassutslippet fra transportsektoren med 40 prosent innen 2030. I en tid med rask teknologisk utvikling og store utfordringer på flere områder er det kanskje ikke gårsdagens trender som skal videreføres?

Prosessen rundt nye Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033) er et spill om 800 milliarder. Dette er midler som skal investeres i landets framtid, i infrastruktur for mobilitet og transport.

En trenger ikke å være god i geografi for å se at landet vårt også har en maritim transportstruktur på utsiden; kysten. Den står riktignok for storparten av vår eksport av olje, malm og bulkvarer, men det er kapasitet til mye mer, for eksempel stykkgods og varer som fyller opp vogntogene på norske veier.

Sjøtransport bør kunne spille en langt sterkere rolle også i regionale transporter. Både på strekningene Stavanger- Trondheim, Trondheim-Bodø og Bodø-Finnmark bør sjøtransport ligge naturlig til rette for å ta mer last og på denne måte avlaste tungtrafikk på vei.

Det kan skje ved større bruk av sjøvei innen integrerte transportlinjer over sjø og land, der sjø gir framføring med langt lavere klimagassutslipp og vil kunne avlaste veier og ferger for tungtransport med den belasting og ulykkesrisiko som hører med.

Sjøtransport ligger naturlig til rette langs kysten og inngår i mange av næringskjedene. Mange kystsamfunn har også kompetente og erfarne rederier og sjøfolk som vil kunne ta hånd om langt mer gods, mens eksisterende havneanlegg langs kysten kan utnyttes bedre.

Kystrederiene ønsker en sterkere dialog med politikere i fylke og kommune for å vise hva sjøtransporten kan tilføre verdikjedene. Sjøtransport gir høyere utnyttelse av etablert infrastruktur, lavere belastning av veinettet og samtidig gi et konkurransedyktig næringsliv.

Det er derfor nødvendig med et sterkere lokalpolitisk fokus på mer og bedre utnyttelse av sjøtransporten.