Økningen er på 60.000 kubikkmeter fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 508 kroner per kubikkmeter før driftskostnadene er trukket fra. Dette er den høyeste nominelle prisen noensinne.

Gjennomsnittlig tømmerpris var 16 prosent høyere i 2022 enn året før, den høyeste siden 2007. Omregnet til kroneverdien i fjor, tilsvarte prisen i 2007 543 kroner per kubikkmeter.

Løvtrær og gran

Massevirke av løvtrær og gran hadde den største prosentvise prisøkningen.

Det skyldes blant annet at høye strømpriser har ført til stor etterspørsel etter bjørk til vedproduksjon. Samtidig har tømmereksporten fra Russland stoppet opp på grunn av krigen i Ukraina.

Lagrene av massevirke av bartretømmer hos både den norske og utenlandske treindustrien har blitt stadig mindre, og etterspørselen har økt.

Sagtømmerprisene holdt seg på et høyt nivå hele året, men gikk litt ned i 4. kvartal. Massevirkeprisen fikk et historisk løft i løpet av sommeren. De gode prisene er en viktig grunn til det store hogstkvantumet.

Sammenlignes massevirkeprisen i 4. kvartal i fjor med tilsvarende kvartal året før, har prisen økt med 42 prosent for gran og 36 prosent for furu. Sagtømmerprisen for både gran og furu har økt med 7 prosent i samme tidsrom.

Rekordeksport av tømmer

I alt ble det eksportert 4,3 millioner kubikkmeter tømmer i 2022. Det er en økning på 390.000 kubikkmeter fra 2021 og det største eksportkvantumet noensinne.

Til sammen ble det eksportert 2,2 millioner kubikkmeter sagtømmer og 2 millioner kubikkmeter massevirke av bartretømmer. 47 prosent av massevirket som ble hogd i 2022, ble eksportert.