Noen arbeidsplasser og arbeidsmiljø er så mye bedre enn andre. Enkelte arbeidstakere jobber på steder der jobblivet er en ren fryd. Hva er hemmeligheten? I en serie artikler vil NT24.no besøke ulike arbeidsplasser på jakt etter oppskriftene på de beste arbeidsmiljøene.

– Det handler neppe om å ha svømmebasseng på personalrommet. Oppskriften på gode arbeidsmiljø er så mye mer sammensatt enn ytre omgivelser, mener Marit Christensen, som er førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi, Institutt for psykologi ved NTNU.

Landet har lagt pandemien bak seg. Kollegene er igjen samlet på arbeidsplassene. Et sted mange har sagt at de har savnet dypt i tiden med nedstengte bedrifter og utstrakt bruk av hjemmekontor.

Loven krever at jobben er helsefremmede

Noen steder er det ren jubel på jobben, mens andre arbeidsplasser var det ikke like godt å komme tilbake til.

For selv om Norge i Arbeidsmiljølovens første paragraf faktisk har lovfestet at arbeidsplassen skal være et helsefremmende sted å være, så er det slett ikke alle bedrifter og organisasjoner som lykkes med dette.

– At Norge har lovfestet at ansatte skal oppleve jobbsituasjonen som helsefremmende og meningsfull et veldig unikt. Her går vi mye lengre enn andre land, sier forsker Marit Christensen.

Har du byens beste arbeidsplass - eller kjenner du noen som jobber der?

De fleste voksne mennesker tilbringer åtte timer om dagen på jobben. I en serie artikler vil NT24.no fokusere på arbeidsmiljø. Har du en arbeidsplass som er ekstra god å komme til? Kjenner du noen som har en arbeidsplass du vet at det er ekstra godt å være ansatt?

Hva skal til for at jobben blir et særdeles godt sted å være? Hvordan har en skapt jubel på jobben din?

Vi vil gjerne besøke arbeidsplasser som er gode steder å være ansatt. Hvordan er det der? Hva er hemmeligheten bak gode arbeidsmiljø? Hvorfor er det så bra der? Tips oss om de beste arbeidsplassene; store eller små, private eller offentlige.

Arbeidshelse, jobbengasjement og helsefremming er jobben til Christensen, som har viet mye av arbeidslivet sitt til sitt til å forske på positive faktorer i arbeidslivet og sunne engasjerte arbeidstakere i sunne organisasjoner og det å fremme sunne psykososiale arbeidsmiljø.

Les disse sakene i serien Jubel for jobben:

Følelsen av å gjøre en god jobb

Nå finnes det ikke, i følge Christensen, noen smart enkel sjekkliste som vil sikre gode arbeidsmiljø i enhver organisasjon. Det er heller ikke slik at de beste arbeidsmiljøene er der skravlefaktoren er høyest, kaffekoppene flest og pausene lengst.

Men det er likevel ofte noen fellestrekk som gjør at de ansatte blomstrer i noen organisasjoner.

– Et av de mest sentrale forholdene for et godt arbeidsmiljø er ansattes følelse av å gjøre en god jobb. Folk vil nemlig gjøre jobben sin godt. Opplevelsen av å gjøre en god og viktig jobb skaper engasjement.

Forskeren sier også at jobbengasjement er karakterisert av:

Vitalitet: Energi, vilje til å gjøre innsats i sitt arbeid, utholdende i møte med utfordringer.

Entusiasme: Sterk involvering og identifisering i forhold til sin jobb, er inspirert og stolt av sitt arbeid, synes det er viktig.

Evne til fordypelse i arbeidet: Dyp konsentrasjon, tiden flyr, vanskelig for å løsrive seg fra arbeidet.

Fra den ansattes side preges ofte gode arbeidsmiljø av:

 • Opplevelsen av sosial støtte fra ledere og fra kolleger.
 • Følelsen av mening i jobben og gjensidighet.
 • Medvirkning og det å bli hørt.
 • Tilbakemelding og feedback.
 • Utfordringer og muligheten til å utvikle seg.
 • Læring og kompetanseøkning.
 • Verdier som oppfattes forent med sine egne.
 • Autonomi
 • Rettferdighet

Alle sitt ansvar

– Det er viktig å få fram at det er alle sitt ansvar å skape gode arbeidsplasser. Det er ikke bare lederen sitt ansvar eller de ansattes oppgaver. Alle involverte må ta ansvar for det, sier hun.

Men ansattes oppfattelse av viktig for godt arbeidsmiljø vil kunne være forskjellig ut i fra type jobb og type organisasjon.

– På noen arbeidsplasser vil autonomi og følelsen av å styre seg selv, være viktig. For andre vil sosial støtte og fellesskap og tydelig ledelse være viktigere, sier Christensen.

Arbeidsmiljøets oppmerksomhet i bedrifter og organisasjoner har fått større oppmerksomhet de siste årene.

– Vi ser basert på forskningsresultater arbeidsmiljøets store betydning for produktivitet og helse i organisasjonene. Jeg tror nok likevel de fleste organisasjoner har et potensiale om å jobbe tydeligere og mer kontinuerlig med arbeidsmiljøet.

Ikke skapt over natta

Et godt arbeidsmiljø er ikke skapt over natta. Ei heller noe en bare kan snakke om ved årsmeldingene og strategisamlinger.

– Vi ser også at skippertaksmentalitet ikke fungerer for å skape gode arbeidsmiljø. Dette er ikke noe en kan fokusere på av og til - det kreves kontinuerlig jobbing, sier hun.

Hun minner også om at de årlige arbeidsmiljøundersøkelsene ikke i seg selv er et arbeid for å fremme arbeidsmiljøet, men en kartlegging av arbeidsmiljøet. Det er først etter kartleggingen, at selve jobben begynner.

– En må tenke arbeidsmiljø fra dag en. Fra en sitter ved møtebordet og ansetter folk, må arbeidsmiljøet ha fokus, sier Christensen.

Christensen mener også at det noen ganger kan være slik at om en ansatt opplever arbeidsplassen som for krevende, så er blir løsningen fra arbeidsplassen gjerne skissert på individnivå ved for eksempel et stressmestringskurs.

Forskning viser derimot at tiltak på individnivå ofte har liten effekt.

– Mens vi ser at utfordringen like gjerne kan ligge på gruppenivå, ledernivå eller organisasjonsnivå. Noen ganger ligger kjerneproblemet på ett eller flere av disse nivåene. Det kan handle om en konflikt i gruppen, at lederen er for lite synlig eller mangel på fleksibilitet i arbeidstidsordninger, sier hun.

Viktige sider ved arbeidsmiljø

 • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
 • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
 • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

I følge Statens Arbeidsmiljøinstitutt er det noen sider ved arbeidsmiljøet som de ut fra forskning vet er viktig på alle arbeidsplasser:

 • God organisering og planlegging av arbeidet – klarere roller. Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet og rollene er uavklart, er belastende for den enkelte og for arbeidsmiljøet.
 • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon. Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.
 • Balanse mellom innsats og belønning. Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør, betyr mye for arbeidsmiljøet.
 • Rettferdig og støttende lederskap. Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet.
 • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres. Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

Kilde: Statens Arbeidsmiljøinstitutt